.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Ігрові фонетичні вправи, спрямовані на підвищення рівня сформованості вимовних навичок учнів середньої загальноосвітньої школи

Вид роботи: готова курсова робота
Кількість сторінок: 34


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОНЕТИЧНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 6

   1.1. Ігрові форми навчання як навчально-педагогічний засіб 6
   1.2. Види ігрових вправ, що використовуються у навчанні іноземної мови 9
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОНЕТИЧНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 13
   2.1. Ігрові вправи з розвитку мовлення 13
   2.2. Розробка уроків з використання ігрових фонетичних вправ 20
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
ДОДАТОК.
Фонетичні ігри


АНОТАЦІЯ

Актуальність дослідження. Мова — багата і розмаїта, як всесвіт. У ній закарбовано все, що пізнала, пережила і відчула людина. Мова англійського етносу зафіксувала історію, традиції, культуру, інтелектуальну і виробничу діяльність, світобачення, дух народу, його менталітет. Тому-то мова є однією з найважливіших ознак і чинників освіченої, національно свідомої людини, вона і займала, займає і буде займати чільне місце у системі середньої освіти, а працювати над нею учні мають охоче, з радістю і задоволенням.

Вивчення іноземної мови в школі передбачає, як відомо, реалізацію трьох основних, тісно пов'язаних між собою завдань:

1) дати школярам знання з мови і вміння використовувати їх у практиці спілкування;

2) розвивати мислення, творчі вміння й здібності;

3) виховувати особистість.

Навчальна мета включає передусім базову мовну освіту — опанування школярами знань про мовну систему, її рівні, структурні одиниці та засвоєння норм літературної мови і на цій основі формування вмінь і навичок свідомого використання мовних ресурсів у процесі мовленнєвої діяльності в різних сферах суспільного життя. Результативність реалізації навчальної мети — свідомість, міцність і глибина знань учнів з англійської мови, як і будь-якої іншої навчальної дисципліни, перебуває у прямій залежності від активної зацікавленості предметом, бажання знати його. Збудження пізнавального інтересу до англійського слова, любові й поваги до нього винятково актуальні нині.

Зацікавити школярів англійською мовою як предметом навчання можна передусім шляхом уникнення одноманітності, шаблону і схематизму в роботі над словом, позбавлення учнів необхідності нудно зубрити визначення і правила. Чітке і доказове опрацювання мовних явищ та варіювання форм, методів і прийомів навчання, адекватних виучуваним фактам, є тими чинниками, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення школярів. У зв'язку з цим має бути належно оцінена роль і місце у навчальному процесі ігрових вправ на уроках англійської мови.

В педагогічній теорії і практиці середніх навчальних закладів накопичений визначений досвід використання ігрових вправ на уроках іноземної мови. Педагогічні аспекти використання ігрових вправ для формування вимовних навичок досліджені в роботах В.Є. Алексєєвої, Ю.К. Васильєва, О.В. Ваценкової, З.О. Галагузової, Н.Г. Гордієнко, Г.П. Журавльової та ін. Однак питання використання саме фонетичних ігрових вправ залишаються недостатньо розробленими в теорії і практиці середніх навчальних закладів.

Актуальність значущість проблеми використання ігрових вправ для формування вимовних навичок учнів середньої загальноосвітньої школи зумовили вибір теми дослідження.

Мета дослідження — виявити, теоретично обґрунтувати й запропонувати практичний комплекс фонетичних вправ, спрямованих на підвищення рівня сформованості вимовних навичок учнів середньої загальноосвітньої школи.

Об’єкт курсової роботи — формування в учнів початкових класів вимовних навичок на уроках англійської мови.

Предмет дослідження — педагогічні умови використання ігрових фонетичних вправ.

Відповідно до поставленої мети дослідження визначені наступні основні задачі роботи:

- розкрити зміст ігрових форм навчання як навчально-педагогічного засобу;

- проаналізувати види ігрових вправ, що використовуються у навчанні іноземної мови;

- дати загальну характеристику ігровим вправам з розвитку мовлення;

- розробити уроки з використання ігрових фонетичних вправ тощо.


99 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ