.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Підсумкові уроки читання в початкових класах

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 35


Анотація

Повноцінна і в достатньому ступені автоматизована навичка читання допомагає людині постійно розширювати свій кругозір, створює сприятливі умови для розвитку її розумових здібностей, уяви, сприяє творчій діяльності в різних областях. На ранній стадії навчання (особливо в початкових класах) читання саме по собі є лише змістом навчальної діяльності дитини, на наступних етапах воно виступає як необхідний засіб набуття знань. Навчити дитину вірно, швидко, свідомо, виразно читати — одна з основних задач навчання в початкових класах. Від уміння читати багато в чому залежить успіх навчальної діяльності учня і його психічний розвиток.

Отже, впевнене оволодіння навичкою читання — одна з основних передумов успішної роботи учнів по всіх предметах і дисциплінах. Це визначає соціальну значимість і практичну необхідність розробки науково обґрунтованої системи формування повноцінної навички читання учнів та визначення в ній місця підсумкових уроків читання.

На уроках читання в початкових класах в основній школі значна роль належить аналізу змісту твору, а задача вдосконалення техніки читання найчастіше лише формально фігурує серед інших задач уроку, але ж від її вирішення, від рівня сформованості навички читання багато в чому залежить успішність дитини при навчанні в школі. В.О. Сухомлинський назвав читання віконцем у світ, найважливішим інструментом навчання. Він сказав, що “воно повинне бути швидким — лише тоді цей інструмент буде готів до дії”.

Результати експериментальних досліджень і практика сучасної школи з вироблення повноцінної навички читання свідчать про нерівномірність її формування. Ці обумовлено, по-перше, віковими й індивідуальними особливостями учнів, по-друге, методичними підходами вчителя-практика і, по-третє, значеннєвими і структурними особливостями текстів, пропонованих для читання.

Трохи зрослий у порівнянні з минулими періодами рівень навички читання в сучасних учнів початкової школи не викликає повного задоволення, а, отже, і почуття заспокоєності. Від 5% до 12% учнів початкових класів опановують навичкою читання нижче необхідного, визначеного стандартом освіти, рівня, насамперед за темпом, способом і правильністю читання.

Крім того, звертає на себе увагу факт нерівномірності становлення навички читання в цілому й окремих його сторонах у процесі формування його в початковій школі. Період навчання грамоті відзначається порівняно високими показниками оволодіння першокласниками елементарними уміннями читання і помітніше за все за усвідомленістю і складовим способом читання. Проте, на другому році навчання намічається уповільнення, спад у становленні навички читання. Причиною цього є те, що на наступних етапах навчання читанню все більше зусиль учень зосереджує на змістовній стороні читання, що саме по собі закономірно. Це свідчить про те, що первісна навичка читання сформована недостатньо, і дитині стає все важче розподілити свою увагу між технічною і логічною сторонами процесу відтворення тексту. Отже, відпрацьовування технічної сторони цієї навички на підсумкових уроках читання є спеціальним предметом засвоєння для учнів початкової школи.

Ступінь оволодіння навичкою читання, яку набувають діти на підсумкових уроках читання в процесі навчання грамоті, далеко не відповідає характеристиці повноцінної навички читання. Тому виникає гостра необхідність подальшого удосконалювання технічної сторони цієї складної мовної дії з метою створення необхідних умов усвідомленості сприйняття змісту прочитаного.

В теоретико-методичній спадщині Ф.І. Буслаєва, К.Д. Ушинського, І.І. Срезневського, О.M. Пєшковського й інших велика увага приділяється питанням навчання читанню, формуванню міцної навички читання, розвитку мовлення при читанні текстів і при роботі з ними.

В останні роки в методиці початкового навчання особливо інтенсивно розробляються проблеми загального розвитку дітей, розвитку їх мови, мислення на підсумкових уроках читання (А.І. Ліпкіна, З.І. Романовська). Проведено низку досліджень, в яких розглядається творча робота після вивчення твору, на матеріалі прочитаного (З.О. Агєйкіна, О.В. Кубасова, Л.Д. Малі). Створено цікаві системи навчання молодших школярів літературній творчості на підсумкових уроках читання (Г.М. Кудіна, О.О. Пашаєв, З.М. Новлянська, В.О. Левін, О.В. Джежелей, Л.Є. Стрєльцова, М.Д. Тамарченко, Р.М. Бунеєв, О.В. Бунеєва).

Дослідження в області теорії тексту (В.В. Виноградова, І.Р. Гальперін, І.О. Зимова, О.М. Леонтьев, М.М. Шанський) дозволили виявити основні лінгвістичні і психологічні характеристики тексту і їх вплив на процес значеннєвого сприйняття при читанні на підсумкових уроках читання.

Багаторічне вивчення процесу читання показує, що учні початкових класів, що виконують, але не перевиконують норматив по швидкості читання, при переході в основну школу стикаються із серйозними труднощами при сприйнятті й аналізі тексту. Ці труднощі виражаються в наступному: обсяг текстів, призначених для читання на підсумкових уроках читання набагато збільшується в порівнянні з початковою школою, відповідно збільшується і кількість часу, затрачуваного на домашню роботу. Це однозначно позначається на скороченні або навіть відсутності вільного часу, призначеного для відпочинку.

Методика навчання читанню, програми з читання, методичний апарат і характер матеріалу книг для читання, структура уроку читання постійно знаходяться в поле зору педагогів. Як і раніше продовжує залишатися невирішеним, а, отже, має повне право на існування питання про поліпшення наукових передумов навчання учнів на підсумкових уроках читання.

Успіх вироблення навички читання залежить від систематичного вправляння учнів у читанні. Однак читання одних тільки текстів підручника не забезпечує достатнього тренування. Матеріал уроку з книги для читання не вимагає від школяра наполегливих самостійних зусиль, тому що текст уже кілька разів читався вголос на уроці. Діти швидко запам'ятовують його, і він не може служити гарним засобом вправляння в читанні. Для таких вправ необхідний новий незнайомий текст, який може бути запропонований їм на підсумкових уроках читання.

Важливу роль вправляння у читанні саме незнайомого тексту підкреслював у свій час В.О. Сухомлинський, відзначаючи, що швидкість читання досягається тільки читанням нечитаного, незнайомого, а аж ніяк не читанням того самого десятки разів.

Численні сучасні дослідження доводять, що найбільшу користь і ефективність приносять не тривалі і рідкі тренувальні вправи, а короткі і часті, які можуть застосовуватись на підсумкових уроках. Їх доцільність і систематичність повинні вплинути на навичку читання, що формується.

Представлена до продажу курсова робота “Підсумкові уроки читання в початкових класах” є науковою спробою обґрунтовано відповісти на зазначені вище запитання.

 

ЗМІСТ

ВСТУП
3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВИХ (УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ) УРОКІВ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
5
    1.1. Значення і завдання уроків читання в молодших класах 5
    1.2. Підсумкові (узагальнюючі) уроки читання та особливості методики їх проведення 8
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПІДСУМКОВИХ УРОКІВ ЧИТАННЯ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ 16
    2.1. Система завдань для підсумкових уроків читання 16
    2.2. Розробка узагальнюючого уроку читання для 3-го класу на тему “Видатні письменники України” 23
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
33
ДОДАТКИ
34


99 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ