.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Інфляція в Україні

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 39


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФЛЯЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ 3
1.1. Сутність і значення інфляції 3
1.2. Соціально-економічні наслідки інфляції 11
1.3. Взаємозв'язок інфляції і безробіття 14
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 18
2.1. Дослідження нестабільності національної грошової одиниці в пострадянській Україні 18
2.2. Інфляція в Україні на сучасному етапі 23
РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ АНТИІНФЛЯЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА УСУНЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38ВСТУП

Економічні перетворення системного характеру в Україні були започатковані ще під час її перебування у складі колишнього СРСР. Сутність цих трансформацій полягала в переході від економічної системи соціалізму, в якій практично всі засоби виробництва належали державі, а економічні процеси регулювались централізовано, до тієї, де існує багатоманітність форм власності, а значна роль у регулюванні економічних процесів належить децентралізованому ринковому саморегулюванню. Проте з розвитком цих перетворень дедалі гострішою в Україні ставала проблема інфляції, що набула загрозливих масштабів в 1992-1993 рр., коли Україна здійснювала свої економічні перетворення фактично копіюючи російські реформи. У цей час інфляція стала відігравати найважливішу роль у поглибленні системної кризи в Україні. Разом з тим започаткування в 1994 р. «шокових» економічних реформ за сценарієм МВФ, що передбачали фактичне придушення відкритої інфляції, призвело лише до подальшого поглиблення економічної кризи, спаду виробництва, зростання відкритого та прихованого безробіття. Інфляція, яка і тепер існує в Україні, та ті засоби, за допомогою яких ведеться з нею боротьба, негативно впливають на економічні процеси. Вони не тільки гальмують процес ринкової трансформації економічної системи, а й створюють серйозні перепони на шляху економічного розвитку суспільства.

В економічній теорії існують різні погляди на сутність та причини інфляції. У вітчизняній науці та у владних колах України нині переважають погляди на це явище виключно як на грошовий феномен, пов’язаний з великою емісією. Через це боротьба з нею провадиться в напрямі адміністративного скорочення емісії. Однак жорстке обмеження приросту грошової маси не могло не вплинути на стан економіки, спровокувавши подальше загострення системної кризи. Це виявилось у поглибленні спаду виробництва, збільшенні безробіття, різкому зростанні бюджетної, взаємної та інших видів заборгованості, помітному посиленні кризи неплатежів. А інфляція, хоча й змінила форму, але не зникла.

Саме такий стан речей потребує розвитку багаточинникового підходу до інфляції. Такий підхід мав багато прихильників не тільки в західній, а й у радянській економічній літературі, а нині його подальше розроблення в специфічних умовах ринкової трансформації економічної системи України стає надзвичайно важливою проблемою. Це пов’язано з тим, що нинішня інфляція в Україні виявила себе як системне утворення, якому притаманні розгалужені зв’язки не тільки з грошовим обігом, а й з усією економічною системою суспільства, яка проходить етап ринкової трансформації. А тому і приборкати інфляцію за таких умов можна лише при комплексному, системному підході, який ураховує всю сукупність специфічних національних умов.

Основною метою курсової роботи є узагальнення та розроблення економічної теорії перехідного періоду в частині, яка стосується причин виникнення інфляції в цей період та вивчення її значення і впливу на трансформаційні процеси.

Відповідно до визначеної мети можна поставити наступні завдання:

- визначити сутність та зміст інфляції;

- розглянути ті теоретичні погляди, які існують у світовій науковій думці на це економічне явище, з метою виявлення можливостей використання та розвитку найраціональніших підходів до його дослідження;

- з’ясувати роль інфляції при зміні типу національної економічної системи;

- узагальнити світовий досвід формування та здійснення антиінфляційної економічної політики;

- здійснити всебічний аналіз основних етапів трансформації економічної системи України, з’ясувати як співвідносились на кожному них реальні перетворення із загальною логікою ринкових реформ.

- провести комплексний аналіз антиінфляційної економічної політики, що здійснювалась в Україні.

Об’єктом дослідження є процес ринкової трансформації економічної системи суспільства.

Предмет дослідження — це соціально-економічні причини виникнення та роль інфляції в Україні.

В курсовій роботі використовується системний метод наукового пізнання, згідно з яким усі явища та процеси розглядаються й аналізуються у взаємозв’язку, взаємозалежності та розвитку. За допомогою системного методу досліджується інфляція у взаємозв’язку з розвитком усієї економічної системи суспільства. Це дало можливість на базі використання методу порівняння й узагальнення, історичного і логічного здійснити комплексний аналіз чинників інфляції та інтенсивності їх впливу на загальний інфляційний процес.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, 5 підрозділів та висновків, викладена на 39 сторінках друкованого тексту. По тексту курсової роботи розміщено 6 рисунків, 4 таблиці. Список використаних джерел містить 28 назв.

Ця робота виконана спеціалістом в галузі економічних наук, оформлена у відповідності з усіма правилами, являє собою документ Microsoft Word. В роботі присутні посилання на літературні джерела, як того вимагають правила написання студентських робіт економічних спеціальностей. Ця робота є у продажу виключно на нашому сайті, на інших сайтах мережі Інтернет цієї роботи немає.


70 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ