.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Поняття і види права власності в римському праві

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 41


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ РЕЧОВОГО ПРАВА 6
РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ 12
РОЗДІЛ ІІІ. ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 24

  3.1. В період докласичного римського права 24
  3.2. В період класичного римського права 26
  3.3. В період посткласичного римського права 31
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40


ВСТУП

Актуальність дослідження.
В залежності від змісту (і обумовлених цим змістом правомочностей) відношення суб'єкта права до самих різного роду речей, що можуть бути в індивідуалізованому володінні, формуються різні види, або категорії, речових прав. Найбільш повне (з узагалі можливих в людському суспільстві, взагалі обумовлених правовою системою даного суспільства) правове панування особи над річчю традиційно кваліфікується як власність.
Разом з тим ця категорія історично конкретна: кожна юридична традиція, кожна правова культура наповнює своїм змістом абстрактне поняття власності. Гола абстракція і пов'язане з нею конструювання самих необмежених можливостей особи звертатися з річчю, що вважається її власністю, часом може не мати ніякого відношення до тих реальностей, які тільки і дозволяються правом і взагалі мисляться в даній ситуації юридичною культурою суспільства.
Одного найменування «власності» виявляється недостатньо, щоб зрозуміти зміст відносин, що пов'язують особу з річчю, а також цю особу з іншими особами з приводу цієї речі.
Останнє особливо важливо: безглуздо в правовому відношенні конструювати власність, не маючи на увазі насамперед огородження прав однієї особи, визнаної власником, перед іншими особами-невласниками. Таким чином, власність — як і інші категорії речових прав — це нерозривна сукупність більших або менших за обсягом правомочностей суб'єкта у відношенні речі, а в реальному житті, в реальних правовідносинах тільки і є в наявності ці правомочності, обумовлені тим або іншим речовинно-правовим інститутом.
Основним речовим правом є право власності, обсяг і межі якого римляни визначали шляхом правомочностей власника. Сукупність цих правомочностей становила зміст права власності. Власник мав право володіти річчю, користуватися нею за власним розсудом і розпоряджатися нею, продавати, заставляти, дарувати та ін. До числа прав власника іноді відносять право на одержання плодів, право повернути собі річ від чужого фактичного володільця. Звичайно, даний перелік окремих повноважень власника не є і не може бути вичерпним. Принциповий погляд римських юристів на право власності такий, що власник має право робити з самою річчю все, що йому не заборонено. Тому право власності вважають найповнішим правом за обсягом, оскільки всі інші права на річ поступаються йому в цьому.
Отже, становить інтерес більш детальний розгляд інституту права власності в римському праві, що послужило стимулом для вибору теми при написанні даної курсової роботи.
Значний внесок в розвиток наукових знань з проблем окремих інститутів історико-правової думки римського права внесли своїми роботами Барон Ю., Верьовкін О., Вочі П., Дождєв Д., Новицький І., Орлов О., Орлов Г., Підопригора О., Хутиз М., Ченцов М. та ін.
Мета курсової роботи — проаналізувати інститут права власності в римському праві.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі дослідження:
- визначити поняття та зміст речового права;
- розкрити особливості формування права власності в Стародавньому Римі;
- окреслити види права власності в період докласичного римського права, в період класичного римського права, в період посткласичного римського права тощо.
Об'єктом дослідження є положення інституту речових прав у римському праві.
Предметом дослідження є право власності і його зміст.
Методи дослідження. При написанні курсової роботи застосовувалися основні положення формаційної теорії. Використовувалися загальнонаукові і частнонаучные методи дослідження — історичний, логічний, порівняльно-історичний, метод догматичного аналізу правових актів.


99 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ