.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Роль гри у розвитку дітей дошкільного віку

Вид роботи: цілком готова курсова робота, ви отримуєте її на e-mail в день оплати
Кількість сторінок: 43


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ГРА ЯК МЕТОД ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 7

   1.1. Місце і роль гри в процесі виховання дошкільнят 7
   1.2. Розвиваючий потенціал дитячої гри 10
РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 16
   2.1. Вимірювання показників розвитку дітей старшого дошкільного віку на констатуючому етапі експерименту 16
   2.2. Методика підвищення рівня розвитку старших дошкільників засобами ігрової діяльності 25
   2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 30
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТОК 1.
Кількісні показники обчислення отриманих результатів експерименту 43


АНОТАЦІЯ


Мета дослідження — теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив ігор на розвиток старших дошкільників.
Завдання дослідження:
- визначити місце і роль гри в процесі виховання дошкільнят;
- розкрити розвиваючий потенціал дитячої гри;
- експериментально дослідити вплив ігор на розвиток старших дошкільників тощо.
Об’єкт дослідження — розвиток здібностей дітей дошкільного віку.
Предмет дослідження — гра як засіб розвитку дітей старшого дошкільного віку.
Гіпотеза дослідження — процес розвитку старших дошкільників під час ігор буде ефективним за умови:
- врахуванням дидактичних принципів: принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей, принцип виховання в діяльності і спілкуванні, принцип стимулювання дитини до саморозвитку;
- створення сприятливого психологічного клімату.
- створення комплексу умов: фізичних; соціально-емоційних; інтелектуальних;
- побудування роботи з дітьми в три етапи: пропедевтичний, відтворюючий, моделюючий.
Методологічна основа дослідження. При написанні курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналіз наукових джерел із теми дослідження, аналіз науково-методичної документації, констатуючий, формуючий і контрольний види педагогічного експерименту, статистичні методи обробки результатів експериментального дослідження.
Наукова новизна та теоретичне значення результатів проведеного дослідження полягає в тому, що висновки та пропозиції, які містяться у ньому, можуть бути використані при викладанні відповідної теми із психології та педагогіки. Результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок цієї проблематики, підготовки наукових семінарів, конференцій тощо.


129 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ